ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟยอร์ด ปีใหม่ 2563/2020 บินตรงการบินไทย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน การบินไทย

฿99,000.00


🌐 CODE: EUR47A
✈️Thai Airways 
⏱ 9 วัน 6 คืน
📆25 ธ.ค – 2 ม.ค 63 ราคา 99,000.-
✡️ โคเปนฮาเก้น I ปราสาทโรเชนบอร์ก
✡️ล่องเรือ DFDS I ออสโล
✡️ฟลอม I นั่งรถไฟสายโรแมนติก
✡️ยอดเขาฟลอยเอ่น I โวส
✡️เกโล่ I สต๊อกโฮม I พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

รายละเอียด

เที่ยวสแกนดิเนเวีย ช่วงปีใหม่ 2563/2020

เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน การบินไทย

กำหนดการเดินทางทัวร์สแกนดิเนเวีย

25 ธ.ค. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
26 ธ.ค. 62 กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – เที่ยวชมเมือง – ลิตเติลเมอร์เมด – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)
27 ธ.ค. 62 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) – ฟลอม
28 ธ.ค. 62 ฟลอม – รถไฟสายโรแมนติก Flamsbana – เบอร์เก้น – ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
29 ธ.ค. 62 เบอร์เก้น – โวส – ฟลอม – ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด – กู๊ดวาเก้น – เกโล่
30 ธ.ค. 62 เกโล่ – กรุงออสโล – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
31 ธ.ค. 62 ออสโล – สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ช้อปปิ้ง
01 ม.ค. 63 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
01 ม.ค. 63 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

25 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

ราคาทัวร์รัสเซีย  : 99,000.-/ ท่าน


ค่าทัวร์รวม :

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
  • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
  • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
  • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
  • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
  • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

สำหรับสายการบินไทยอนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้


ติดต่อสอบถาม จองทัวร์สแกนดิเนเวีย ปีใหม่ 

โทร 02-107 0525  I  081-102 1100

(จันทร์ – อาทิตย์ )

(07.00 -23.00 น.)

เมนู