ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2562/2019 เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน การบินไทย หมู่บ้านฮอบบิท อะโกรโดม มิลฟอร์ดซาวน์ แอร์โร่ทาวน์ เมาท์คุก ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน เทคาโป ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า

ไฮท์ไลน์โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

หมู่บ้านฮอบบิท
Hobbit

เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิท (Hobbit Village)

เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิท (Hobbit Village) หนึ่งดินแดนเทพนิยายมิดเดิลเอิร์ธซึ่งถูกสรรค์สร้างเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูดชื่อดังเรื่อง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (The Lord of the Rings)  นำท่านเดินสำรวจดินแดนเทพนิยายแห่งนี้ เริ่มต้นจากบริเวณหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และความชุ่มชื้น อีกทั้งยังมีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรีน ดราก้อน อินน์, โรงสี, สะพานโค้งคู่ และโครงสร้างอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดียว สัมผัสบรรยากาศสวยงามของสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื่น ได้เวลาสมควร             นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) (ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพในอดีต มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด

 

Milford Sound

มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound)

มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)        โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือ          ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้นํ้าท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก สะท้อนภาพภูเขาที่เป็นฉากหลังอย่างงดงาม ชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะใต้นิวซีแลนด์ผ่านเส้นทาง The Milford Road ทางหลวงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นกว่า 121 กิโลเมตร ด้วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์ถนนเส้นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็น ไฮเวย์มรดกโลก (World Heritage Highway)

Mount Cook

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mount Cook National Park)

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mount Cook National Park)  และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก ผู้ค้นพบประเทศนิวซีแลนด์ ยอดเขาเมาท์คุ้กมีความสูงถึง 3,704 เมตร นับเป็นยอดเขาสูงลำดับที่ 37 ของโลกที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี  นำท่านล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน (Tasman Glacier Boat Trip) ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งอันสวยงาม (***บริษัทเรือขอสงวนสิทธิ์การให้บริการล่องเรือสำหรับลูกทัวร์ที่มีอายุมากกว่า 4 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆซึ่งปกติจะให้บริการระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม)  

 

Mount Cook
Tekapo Lake

ทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake)

ทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร นำท่านชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ซึ่งชาวนิวซีแลนด์ที่ทำฟาร์มให้ความสำคัญมาก เพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน (Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)              เมืองที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็น             ลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุงผิว

Tekapo Lake

กำหนดการเดินทางทัวร์นิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทางและราคา
กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ ราคาทัวร์เด็ก
11 – 20 เมษายน 2562 139,900 136,900
24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 139,900 136,900
ราคาทัวร์รวม

โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์นิวซีแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบกลุ่ม (เข้า-ออกครั้งเดียว) หากท่านต้องการยื่นเดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชำระเพิ่ม 3,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายการเดินทาง

วันที่ 1

11 เม.ย./ 24 เม.ย. 62       กรุงเทพมหานคร

16.00 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน B (แถว B) ประตูทางเข้าที่ 2 – 3 อาคารผู้โดยสาร        ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

18.45 น.       ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชั่วโมง)

                   สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองอ๊อคแลนด์

วันที่ 2

12 เม.ย./ 25 เม.ย. 62       อ๊อคแลนด์ – มาทามาทา – โรโตรัว

10.45 น.       เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์

                   นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำเข้า อาหารสด และพืชผัก เข้าประเทศโดยเด็ดขาด หากตรวจพบท่านจะโดนปรับตามกฎหมายนิวซีแลนด์)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร และ หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 161 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์ พื้นที่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาไคไม และฟาร์มที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านเข้าชมหมู่บ้านฮอบบิท (Hobbit Village) หนึ่งดินแดนเทพนิยายมิดเดิลเอิร์ธซึ่งถูกสรรค์สร้างเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูดชื่อดังเรื่อง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (The Lord of the Rings)  นำท่านเดินสำรวจดินแดนเทพนิยายแห่งนี้ เริ่มต้นจากบริเวณหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และความชุ่มชื้น อีกทั้งยังมีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรีน ดราก้อน อินน์, โรงสี, สะพานโค้งคู่ และโครงสร้างอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดียว สัมผัสบรรยากาศสวยงามของสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื่น ได้เวลาสมควร             นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) (ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพในอดีต มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่นมื้อพิเศษที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MILLENIUM HOTEL ROTORUA **** หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ 3

13 เม.ย./ 26 เม.ย. 62       โรโตรัว – ศูนย์วัตนธรรมชาวเมารี – เรนโบว์สปริง – อะโกรโดม – ไวโตโม –  โอ๊คแลนด์

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (Te Puia) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)     อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของ ชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ นำท่านชม  เรนโบว์สปริง (Rainbow Spring Park) ซึ่งเป็นสวนป่าธรรมชาติซึ่งใช้เป็นสถานที่นอกจากอนุรักษ์ป่าและลำธารตามธรรมชาติแล้วยังใช้เป็นสถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาเทราต์ นก หงส์ เป็ด รวมถึงนกกีวี อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ อะโกรโดม (Agrodome) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) และเข้าชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้ สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)            เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสง (Waitomo Glowworm Cave) ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1887 จากการสำรวจโดยชาวอังกฤษนาม “เฟร็ด” โดยการนำทางของชาวเมารีในแถบนั้น ต่อมามีการแพร่กระจายออกไปถึงความงามของถ้ำไวโตโม และหนอนเรืองแสง จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาชมกันอย่างมากมาย ภายในถ้ำนั้นเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ประกอบไปด้วย 3 ถ้ำหลักคือ Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner’s Gut อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศความงามภายในตัวถ้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยหินงอก หินย้อย และหนอนเรืองแสงอันงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทาง   กลับสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ในภาษาเมารีอ็อคแลนด์มีชื่อว่า Tamaki-Makau-Rau แปลว่า หญิงสาวที่มีผู้มาขอความรักถึง 100 คน โอ๊คแลนด์ ได้สมญานามนี้มาจากการที่เป็นภูมิภาคที่ชนเผ่าต่างๆ ต้องการครอบครอง บรรยากาศที่ผสมผสานกันของอ่าว หมู่เกาะ วัฒนธรรมโพลีนีเชี่ยนและความเป็นเมืองที่ทันสมัยก็ทำให้อ็อคแลนด์ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน สิงหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SKYCITY HOTEL AUCKLAND **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

14 เม.ย. / 27 เม.ย. 62      โอ๊คแลนด์ – ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box

05.30 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินโอ๊คแลนด์ (AKL) เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์

07.30 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองดันนีดิน (DUD) โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 671  (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง)

09.20 น.       เดินทางถึงสนามบินเมืองดันนีดิน (DUD)

นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชมเมืองดันนีดิน (Dunedin) หรือสกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) อีกด้วย ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ First Church of Dunedin โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดันนีดิน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื่อครั้งชาวสกอตมาตั้งรกรากที่ประเทศนิวซีแลนด์  นับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นถนนสายที่ชันที่สุดในโลก โดยมีระดับองศาความชันถึง 38 องศา นำท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนคณะทันตแพทย์ นำท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟแห่งดันนีดิน (Dunedin Railway Station) ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ในจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George Troup มีศิลปะก่อสร้างแบบ Flemish ลักษณะเด่นคือ หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีดำที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟ ทางด้านใต้ของสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ต้องมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านเข้าชมปราสาทลาร์นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ สร้างขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นัค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา 3 ปีจึงสร้างเสร็จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ขึ้น จึงถูกขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซึ่งซื้อขึ้นมาไว้ครอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม   จากนั้นนำท่านนั่งรถแปดล้อลัดเลาะบนเนินเขาเลียบชายฝั่งเพื่อเดินทางสู่ Natures Wonder เพื่อชมธรรมชาติของสัตว์หายากตามธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์สีสันแปลกตาซึ่งหาดูได้เฉพาะในแถบนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เพนกวินตาเหลือง (Yellow Eyed Penquin) เพนกวินจิ๋วสีฟ้า (Little Blue Penquin) แมวน้ำขน (New Zealand Fur Seal) นกกาน้ำ (Cormorant) นกอัลบาทรอส (Albatross)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCENIC DUNEDIN HOTEL CITY **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5

15 เม.ย./ 28 เม.ย. 62       นั่งรถไฟ Taieri Railway – ควีนส์ทาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟดันนีดิน เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway สู่สถานี Pukerangi (ใช้เวลานั่งรถไฟ 2 ชั่วโมง) สัมผัสประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟชมทัศนียภาพและลอดผ่านอุโมงค์กว่า 10 อุโมงค์ตลอดการเดินทาง ระหว่างทางจะมีการชะลอหรือหยุดของรถไฟเป็นพักๆเพื่อให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของวิวและทิวทัศน์อันสวยงามของหุบเขาและทุ่งหญ้าอันเขียวขจี

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) (ระยะทาง 253 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชม.) เมืองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์และได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World” และเป็น “second most attractive tourist destination in the world”  จากทัศนียภาพที่สวยงามจึงใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น Lord of the Rings เมืองควีนส์ทาวน์นี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัย ชาวเมืองมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร มีคดีความน้อยมาก แทบไม่มีคนว่างงาน ควีนส์ทาวน์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables ซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึงทำให้วิวทิวทัศน์ของที่นี่งดงามราวกับภาพในฝัน นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรือ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง ที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขา พร้อมกับทะเลสาบวาคาติปูที่สวยงามด้านล่าง พร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวได้มาเล่นสกีในช่วงหน้าหนาว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 2 คืน)

วันที่6

15 เม.ย./ 28 เม.ย. 62       นั่งรถไฟ Taieri Railway – ควีนส์ทาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟดันนีดิน เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway สู่สถานี Pukerangi (ใช้เวลานั่งรถไฟ 2 ชั่วโมง) สัมผัสประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟชมทัศนียภาพและลอดผ่านอุโมงค์กว่า 10 อุโมงค์ตลอดการเดินทาง ระหว่างทางจะมีการชะลอหรือหยุดของรถไฟเป็นพักๆเพื่อให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของวิวและทิวทัศน์อันสวยงามของหุบเขาและทุ่งหญ้าอันเขียวขจี

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) (ระยะทาง 253 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชม.) เมืองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์และได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World” และเป็น “second most attractive tourist destination in the world”  จากทัศนียภาพที่สวยงามจึงใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น Lord of the Rings เมืองควีนส์ทาวน์นี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัย ชาวเมืองมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร มีคดีความน้อยมาก แทบไม่มีคนว่างงาน ควีนส์ทาวน์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables ซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึงทำให้วิวทิวทัศน์ของที่นี่งดงามราวกับภาพในฝัน นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรือ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง ที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขา พร้อมกับทะเลสาบวาคาติปูที่สวยงามด้านล่าง พร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวได้มาเล่นสกีในช่วงหน้าหนาว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 2 คืน)

วันที่ 7

17 เม.ย./ 30 เม.ย. 62       อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน – เทคาโป

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ (Arrowtown) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้างๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา “ตื่นทอง” กับเขาด้วยเหมือนกัน นำท่านแวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่เล่น Bungee Jump  กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์ (***ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบันจี้นี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองโอมาราม่า (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูบาร์บีคิว)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mount Cook National Park) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก ผู้ค้นพบประเทศนิวซีแลนด์ ยอดเขาเมาท์คุ้กมีความสูงถึง 3,704 เมตร นับเป็นยอดเขาสูงลำดับที่ 37 ของโลกที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี  นำท่านล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน (Tasman Glacier Boat Trip) ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งอันสวยงาม (***บริษัทเรือขอสงวนสิทธิ์การให้บริการล่องเรือสำหรับลูกทัวร์ที่มีอายุมากกว่า 4 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆซึ่งปกติจะให้บริการระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม)  จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ความงดงามของ ทะเลสาบพูคากิ (Pukaki Lake) ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพและ ความสวยงามของธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามและบริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโลก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเทคาโป (ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PEPPERS BLUEWATER RESORTS  **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 8

18 เม.ย./ 1 พ.ค. 62         เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร นำท่านชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ซึ่งชาวนิวซีแลนด์ที่ทำฟาร์มให้ความสำคัญมาก เพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน (Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)              เมืองที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็น             ลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุงผิว

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”  นำท่านผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์, ศาลาว่าการประจำเมือง จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ โบสถ์กระดาษแข็งแห่งเมืองไครสต์เชิร์ช หรือเรียกกันอีกชื่อว่า  มหาวิหารกระดาษแข็ง (Cardboard Cathedral) โบสถ์ที่สร้างจากกระดาษแข็งเพื่อใช้แทนมหาวิหาร                ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) ที่พังถล่มเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ เมื่อปี 2011 เป็นการชั่วคราว จนกว่าอาคารหลังใหม่จะ สามารถสร้างได้ เนื่องจากว่าอาคารโบสถ์เดิมนั้นได้พังเสียหายจน             ไม่สามารถบูรณะได้อีกและจำเป็นต้องรื้อถอนออกไป  ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH  **** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 2 คืน)

 

วันที่9

19 เม.ย./ 2 พ.ค. 62         ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่เมืองไคคูร่า (Kaikoura) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ทำอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลักของเมือง ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (***การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย            ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกบางพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง           ไคร้สท์เชิร์ช (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH  **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

 

วันที่10

20 เม.ย. / 3 พ.ค. 62        ไคร้สท์เชิร์ช – อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพ

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

05.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช (CHC) เพื่อเชคอิน

08.00 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ526 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

09.20 น.       เดินทางถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

13.10 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินที่ TG 492  (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง)

20.50 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

การชำระเงิน       งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน

                          งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณียกเลิก        

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)         (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)         (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์                              (สงกรานต์-ปีใหม่ 0-19วัน)

***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

 

การยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (ยื่นแบบหมู่คณะ)

ใช้เวลาทำการประมาณ 2 อาทิตย์ และ ห้ามดึงเล่มออก ทุกกรณี

เอกสารที่ควรเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ มีดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา ซึ่งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนสมรส
 6. สำเนาสูติบัตร หากอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

** ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**

 1. หลักฐานการทำงาน
 2. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา)
 3. หลักฐานทางการเงิน (หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank statement ในกรณีสมุดเงินฝากไม่มีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่อง) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน)

 

โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

รวมแพ็คเกจทัวร์บินตรงสู่…นิวซีแลนด์ โดย การบินไทย (TG) 2562/2019 วันหยุดสงกรานต์ วันแรงงานนี้ พร้อมบินภายใน 2 เที่ยวอ๊อคแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิท โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี อะโกรโดม ดันนีดิน ปราสาทลาร์นัค นั่งรถไฟ Taieri Railway ควีนส์ทาวน์ มิลฟอร์ดซาวน์ ยอดเขาโคโรเน็ท แอร์โร่ทาวน์อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน เทคาโป แอชเบอร์ตัน ไคร์สท์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า

, , , , ,
เรื่องก่อนหน้า
ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2562/2019 เที่ยวยุโรปเหนือ 10 วัน การบินไทย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ล่องเรือ ช่วงสงกรานต์ วันแรงงาน
เรื่องถัดไป
ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2562/2019 เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน การบินไทย ไวโตโม่ ไครส์เชิร์ท รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ ธารน้ำแข็ง กระเช้าบ๊อบพีค ล่องเรือชมฟยอร์ด

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้

เมนู