Mount Cook

ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2562/2019 เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน การบินไทย ไวโตโม่ ไครส์เชิร์ท รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ ธารน้ำแข็ง กระเช้าบ๊อบพีค ล่องเรือชมฟยอร์ด

ไฮท์ไลน์โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound)

มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)        โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือ          ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้นํ้าท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก สะท้อนภาพภูเขาที่เป็นฉากหลังอย่างงดงาม ชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะใต้นิวซีแลนด์ผ่านเส้นทาง The Milford Road ทางหลวงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นกว่า 121 กิโลเมตร ด้วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์ถนนเส้นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็น ไฮเวย์มรดกโลก (World Heritage Highway)

กำหนดการเดินทางทัวร์นิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ ราคาทัวร์เด็ก
19-27 ม.ค. 2562 127,000 115,000
16-24 ก.พ. 2562 127,000 115,000
16-24 มี.ค. 2562 127,000 115,000
13-21 เม.ย. 2562 127,000 115,000
27 เม.ย. 5 พ.ค. 2562 127,000 115,000
4-12 พ.ค. 2562 127,000 115,000
11-19 พ.ค. 2562 127,000 115,000
18-26 พ.ค. 2562 127,000 115,000

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์

16.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง

18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491ฟ

รายการเดินทาง

เงื่อนไขการจองทัวร์

การชำระเงิน       งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน

                          งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

ให้บริการแพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2562/2019 เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน การบินไทย ไวโตโม่ ไครส์เชิร์ท รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ ธารน้ำแข็ง กระเช้าบ๊อบพีค ล่องเรือชมฟยอร์ด

, , , , , ,
เรื่องก่อนหน้า
ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2562/2019 เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน การบินไทย หมู่บ้านฮอบบิท อะโกรโดม มิลฟอร์ดซาวน์ แอร์โร่ทาวน์ เมาท์คุก ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน เทคาโป ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
เรื่องถัดไป
ทัวร์กรีซ 2562/2019 เที่ยวกรีซแกรนด์ทัวร์ 10 วัน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เอเธนส์ อะโครโปลิส มิโคนอส ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) โครินธ์ ปาทรัส เดลฟี วิหารอพอลโล กาลัมบาก้า เมทิโอร่า เทสสโลนิกิ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้

เมนู